Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.ligot.sk je:

Obchodné meno: shopIN, s.r.o.
so sídlom: Hlavná 27, 917 01 Trnava
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 31628/T
IČO: 47 129 590
DIČ: 2023761828
IČ DPH: SK2023761828

bankové spojenie:
Fio banka, a.s., účet: 2200416472 / 8330, IBAN: SK65 8330 0000 0022 0041 6472 BIC/SWIFT: FIOZSKBA
e-mail: info@ligot.sk
tel. číslo: 0944 971 5581. Definície a pojmy

1.1 Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v týchto všeobecných obchodných podmienkach s veľkými začiatočnými písmenami nasledovný význam:

(a) VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky;

(b) Predávajúci znamená spoločnosť shopIN, s.r.o., so sídlom Hlavná 27, 917 01 Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 31628/T, IČO: 47 129 590, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar;

(c) Kupujúci znamená Spotrebiteľ a/alebo Podnikateľ;

(d) Spotrebiteľ znamená fyzická osoba, alebo právnická osoba ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.ligot.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania;

(e) Podnikateľ znamená:

- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu;

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim aKupujúcim, ktorý je Podnikateľ sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

(f) E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.ligot.sk;

(g) Tovar znamená produkt ponúkaný prostredníctvom E-shopu;

(h) Objednávka znamená úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope;

(i) Cena znamená celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného;2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Tieto VOP upravujú:

(a) proces nákupu Tovaru Kupujúcim prostredníctvom E-shopu;
(b) podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho;
(c) práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.3. Objednávka a uzavretie zmluvy

3.1 Kupujúci si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.ligot.sk

3.2 Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.

3.3 Nákup Tovaru v E-shope nie je podmienený registráciou v E-shope. Registráciou však Kupujúci získa prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa môže pri nákupoch prihlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.

3.4 Kupujúci objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

3.5 Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitosti, ktoré od neho E-shop vyžaduje.

3.6 Po kliknutí na obrázok alebo názov toho-ktorého Tovaru sa otvorí stránka s podrobnými informáciami o tom-ktorom Tovare.

3.7 Po stlačení tlačidla „Vložiť do košíka“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Kupujúceho. Nákupný košík daného Kupujúceho je tomuto Kupujúcemu kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie v pravom hornom rohu E-shopu.

3.8 Po zadaní požadovaného množstva a druhu Tovaru do nákupného košíka sa Kupujúci v náhľade nákupného košíka po stlačení tlačidla „Prejsť do košíka“ dostane priamo do nákupného košíka, kde si zároveň môže upraviť množstvo zvoleného Tovaru, prípadne odstrániť Tovar z nákupného košíka, zvolí si spôsob dopravy Tovaru a spôsob platby za Tovar, a to podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.

3.9 K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.

3.10 V spodnej časti nákupného košíka sa nachádza formulár pre vyplnenie kontaktných a fakturačných údajov. Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov označených symbolom „*“.

3.11 Objednávku Kupujúci dokončí stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“. Predtým je Kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím políčka „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkam“.

3.12 Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaevidovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii alebo v Objednávke, nasledovné:

(a) potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke;
(b) znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Kupujúcim; a
(c) reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

3.13 Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 3.12 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Kupujúcemu sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú Cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 3.12 tohto článku VOP.4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a) bankovým prevodom;
b) platobnou kartou;
c) dobierkou; alebo
d) v hotovosti pri osobnom odbere.

4.2 Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozorňuje Kupujúceho, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri bezhotovostnom prevode).

4.3 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

4.4 Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

4.5 V prípade Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho, ktorý Predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, môže byť Kupujúcemu účtovaná zálohová platba vo výške maximálne 50% z celkovej Ceny objednaného Tovaru. O tejto skutočnosti Predávajúci informuje Kupujúceho. Kupujúci je oprávnený stornovať takúto Objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške uhradenej zálohy, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

4.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní od uhradenia Ceny Objednávky alebo od uzavretia zmluvy podľa článku 3 bod 3.13 VOP, ak je zvolená úhrada Ceny dobierkou.

4.7 Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný Tovar na adresu, ktorú Kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.5. Stornovanie objednávky

5.1 Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu na adrese info@ligot.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0944 971 558. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

5.2 Predávajú si zároveň vyhradzuje právo stornovať Objednávku Kupujúceho, ak nebude schopný Tovar dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať Tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie Tovaru by mu spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného Tovaru, pokiaľ sa s Kupujúcim nehodne na náhradnom plnení. O stornovaní Objednávky bude Predávajúci Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom uvedeným Kupujúcim pri registrácii alebo pri Objednávke. V prípade úhrady Ceny alebo jej časti Predávajúci Kupujúcemu finančné prostriedky vráti do 14 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý Kupujúcim pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodnú inak.6. Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

6.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa;
c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

6.2 Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie; alebo
b) e-mailom na adrese info@ligot.sk.

6.3 Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

6.4 Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

6.5 Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

6.6 Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

6.7 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka (napr. gravírované šperky).7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na Tovare

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej Ceny.

7.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.8. Reklamačný poriadok pre Kupujúceho v postavení Spotrebiteľa (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1 Spotrebiteľ môže Tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@ligot.sk, poštou na adrese aktuálneho sídla Predávajúceho alebo osobne na adrese sídla Predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako napr. dodací list, faktúra. V reklamácii je potrebné uviesť:

a) svoje identifikačné údaje;
b) opis Tovaru, ktorý Spotrebiteľ reklamuje;
c) popis vady Tovaru; a
d) číslo Objednávky alebo faktúry, ktorej sa reklamácia týka.
Spotrebiteľ je pri reklamácii oprávnený použiť reklamačný formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.

8.2  Pri preberaní Tovaru je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

a) či mu bol dodaný Tovar v súlade s Objednávkou,
b) či mu bol Tovar dodaný v množstve v súlade s Objednávkou,
c) či je Tovar alebo jeho obal poškodený.

8.3  Spotrebiteľ má nárok Tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je Tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným doručovateľom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie Tovaru v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a Tovar nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

8.4  V prípade, ak bol Spotrebiteľovi dodaný Tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Spotrebiteľ je povinný takýto dodací list ihneď zaslať Predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. V prípade, ak Spotrebiteľ odmietne prevziať Tovar podľa tohto článku týchto VOP, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.5 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.6 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho spôsobom ďalej uvedeným.

8.7 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
b) znečistením Tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbaním starostlivosti o Tovar,
c) používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa Tovar bežne používa,
d) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,
e) zásahom do Tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž alebo úpravy),
f) pri používaní Tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k Tovaru či s účelom, na ktorý je Tovar určený,
g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev Tovaru a pod.,
h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
i) po uplynutí záručnej doby.

8.8 Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

8.9 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Spotrebiteľom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.10 Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

8.11 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol pri registrácii alebo v Objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.12 O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailom alebo doporučeným listom. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie Tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.

8.13 Odborné posúdenie Tovaru musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie;
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku;
c) popis stavu výrobku;
d) výsledok posúdenia;
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

8.14 Predávajúci je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8.15 Ak Spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením od Predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.16 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

8.17 Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

8.18 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ligot.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

8.19 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.20 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8.21 Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by mal dodržiavať, okrem týchto VOP.9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2 Kupujúci resp. Dotknutá osoba (ďalej ako „Kupujúci“ alebo „Dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim a preto ju nebude možné s Kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie Objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.ligot.sk, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

9.3 Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu Dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.ligot.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.ligot.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.ligot.sk, aby Predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti Predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov Kupujúceho

9.4 Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 9.1. a to na účely uvedené v bode 9.2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

9.5 Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9.6 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 9.2 týchto VOP.

9.7 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

9.8 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

9.9 Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané;
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje Predávajúceho a zástupcu Predávajúceho, ak bol vymenovaný;
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ;
c) účel spracúvania osobných údajov;
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

 - poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 - formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

9.10 Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 9.14. je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu Kupujúceho.

9.11 Právo Kupujúceho podľa odseku 9.10. bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9.12 Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy Kupujúceho na účely priameho marketingu.

9.13 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka Kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie Kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.14 Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať Predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Predávajúci je povinný žiadosti Kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 9.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke Kupujúceho, alebo ak Predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov Kupujúceho.

9.15 Ak Kupujúci uplatní svoje právo: 

1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

9.16 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9.17 Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18 Ak Kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

9.19 Žiadosť Kupujúceho podľa odseku 9.9., 9.10. 1/, 3/ až 6, a odseku 9.12. až 9.14. vybaví Predávajúci bezplatne.

9.20 Žiadosť Kupujúceho podľa bodu 9.10. 2/ vybaví Predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

9.21 Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť Kupujúceho podľa odsekov 9.19 a 9.20 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

9.22 Obmedzenie práv Kupujúceho podľa odseku 9.11 Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi Kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9.23 Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje Kupujúceho na účely uvedené v bode 9.2 týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

INTIME, s.r.o.
Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia
IČO: 31 342 621
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SRO, vložka č.: 4376/B

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S

9.24 Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami súčasne udeľuje predávajúcemu súhlas s poskytnutím nevyhnutného minima jeho osobných údajov v rozsahu e-mail a údajov o zakúpenom tovare v rámci jednej Objednávky spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká Republika, prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, na územie Českej Republiky (výlučne spoločnosti Heureka Shopping s.r.o.), a to len za účelom skvalitňovania služieb Predávajúceho na základe hodnotení jeho zákazníkov; rovnako v tomto prípade je poskytnutie súhlasu podľa tohto odseku dobrovoľné a Kupujúci je kedykoľvek oprávnený tento súhlas odvolať písomnou formou.10. Záverečné ustanovenia

10.1 Na vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Spotrebiteľa neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.2 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ligot.sk.

10.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 14. 03. 2016.

Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23,
917 01 Trnava 1

tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

Puncový úrad Slovenskej republiky
Medená 10
814 56 Bratislava11. Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu (stiahnuť)12. Príloha č. 2

Reklamačný protokol (stiahnuť)13. Príloha č. 3

Vyobrazenie puncových značiek SR  (stiahnuť)